Korzyści dla firm i pracowników
Celem projektu, który oparty jest na filozofii koncepcji uczenia się przez całe życie (Long Life Learning), jest zwiększenie liczby dorosłych pracowników o niskich kwalifikacjach uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia i uczenia się. Projekt polega na zaadaptowaniu sprawdzonych w warunkach portugalskich rozwiązań w zakresie kształcenia osób dorosłych i wypracowaniu modelu kształcenia odpowiedniego do warunków polskich. Model dotyczy edukacji osób pracujących o niskich kwalifikacjach w zakresie kompetencji kluczowych (dotyczących np.  uczenia się; umiejętności matematyczno-technicznych; przedsiębiorczości; komunikacji; ICT) oraz zawodowych, co poprawi ich pozycję zawodową. Model ten zostanie sprawdzony na  45 pracownikach firm zrzeszonych w 2 dwóch klastrach, reprezentujących inteligentne specjalizacje regionalne, a następnie wdrożony przez instytucje oferujące różne formy kształcenia dla osób dorosłych. W ramach testowania wypracowanego modelu kształcenia osób dorosłych firma INNpuls sp. z o.o. oferuje możliwość przeszkolenia pracowników o niskich kwalifikacjach w zakresie kompetencji kluczowych oraz zawodowych z uwzględnieniem możliwości indywidualnych pracownika oraz wymagań stanowiska pracy.

 

Korzyści dla firm
Korzyści dla pracownika
 • Możliwość przeszkolenia pracowników bez nakładów finansowych
 • Zwiększenie u przeszkolonych pracowników świadomości w zakresie rozwoju zawodowego
 • Przeszkolenie pracowników w zakresie kompetencji kluczowych ułatwiających lepsze funkcjonowanie w środowisku pracy,
 • Przeszkolenie pracowników w zakresie kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy na danym stanowisku lub potrzebnych do awansu (możliwość skorzystania ze szkoleń profesjonalnych dostępnych w ofercie rynkowej)
 • Wpływ na wybór szkolenia profesjonalnego pracownika
 • Niewielkie zaangażowanie organizacyjne i czasowe ze strony Firmy
 • Możliwość skorzystania ze szkoleń bez nakładów finansowych
 • Możliwość zaplanowania własnego rozwoju zawodowego adekwatnie do własnych możliwości
 • Szeroki wachlarz oferty szkoleniowej
 • Dostosowanie szkoleń do potrzeb pracownika
 • Możliwość podniesienia kompetencji ogólnych, ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie
 • Możliwość skorzystania ze szkoleń profesjonalnych, rozwijających kompetencje niezbędne w pracy
 • Poprawa sytuacji na rynku pracy (możliwość awansu płacowego, stanowiskowego, poprawa bezpieczeństwa zatrudnienia)
Kryteria kwalifikacyjne do projektu dla pracowników
 • status pracownika (preferowane zatrudnienie w firmach zrzeszonych w dwóch klastrach Doliny Lotniczej i Jakości Życia)
 • niskie kwalifikacje zawodowe i kompetencje kluczowe
 • wykształcenie maksymalnie średnie,
 • brak szkoleń/kursów w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Priorytet będą miały osoby powyżej 35 roku życia ze stażem pracy powyżej 8 lat. Planowane jest zrekrutowanie do grupy testującej szkolenia 45 osób (w tym 24 kobiety  i 21 mężczyzn).

 

Przewidziane działania na rzecz uczestników projektu
 • Rekrutacja uczestników projektu (wrzesień 2018 r. - styczeń 2019 r.)
 • Audyt potencjału pracownika przeprowadzony przez doradcę zawodowego (IV kw. 2018 r.)
 • Utworzenie indywidualnych profili uczestników projektu na portalu Indeks zdobywanych kompetencji umożliwiających monitorowanie postępów szkoleniowych (IV kw. 2018 r.)
 • Opracowanie ścieżek rozwoju pracowników uczestniczących w projekcie (IV kw. 2018 r.)
 • Szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, także przy wykorzystaniu e-learningu (I kw. 2019 r.).
 • Szkolenia zawodowe wybrane na podstawie przeprowadzanego audytu potencjału uczestników projektu i oczekiwań pracodawcy (I i II kw. 2019 r.)
Etapy projektu

1. Opracowanie modelu w oparciu o rozwiązania portugalskie

 


2. Testowanie wypracowanego modelu (45 osób)

 


3. Analiza rezultatów

 


4. Opracowanie ostatecznej, poprawionej wersji modelu kształcenia

 


5. Wdrożenie modelu kształcenia przez 3 Instytucje wraz z rekomendacjami

 

 

Kontakt